Volíme v pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00
a v sobotu 9. 10. od 8:00 do 14:00

Analýza programů politických stran s ohledem na reflektování YSU témat

Témata analýzy

Z výzkumu společnosti Behavio pro iniciativu Youth, Speak Up! vyplynulo 10 hlavních témat, která jsou důležitá pro mladé lidi ve věku 18–29 let před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021:

 1. vlastní bydlení pro mladé,
 2. odpovídající tresty za znásilnění,
 3. flexibilita v pracovních úvazcích pro rodiče,
 4. výuka kritického myšlení a mediální gramotnosti,
 5. nižší daňová zátěž,
 6. ochrana naší fauny i flory (boj proti suchu),
 7. kvalitní systém vzdělávání pro učitele,
 8. stejný plat a pracovní podmínky pro muže i ženy,
 9. klimatická změna,
 10. péče o duševní zdraví.

Analýza se však nezabývá dvěma tématy. Zaprvé klimatická změna je příliš širokým tématem, které je navíc v analýze zastoupeno již mnohem více uchopitelnou otázkou ochrany naší fauny a flóry (boje proti suchu). Zadruhé řešení tématu výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti není možné přímo vázat na kroky politických stran, ale spíše tvůrců rámcových vzdělávacích programů a případně konkrétních učitelů a ředitelů. Výuka kritického myšlení a mediální gramotnosti navíc může být významně podpořena kvalitním systémem vzdělávání pro učitele, které jako další téma zůstává v analýze zahrnuto. Analýza se proto ve výsledku zabývá následujícími osmi tématy:

 1. vlastní bydlení pro mladé,
 2. odpovídající tresty za znásilnění,
 3. flexibilita v pracovních úvazcích pro rodiče,
 4. nižší daňová zátěž,
 5. ochrana naší fauny i flory (boj proti suchu),
 6. kvalitní systém vzdělávání pro učitele,
 7. stejný plat a pracovní podmínky pro muže i ženy,
 8. péče o duševní zdraví.

Objekty analýzy

Hlavní a jedinou otázkou analýzy je to, do jaké míry se klíčové politické subjekty věnují vybraným tématům ve svých programech před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Jako objekty analýzy proto byly vybrány programy všech kandidujících stran (či koalic) zastoupených v dosavadní Poslanecké sněmovně + strany, jejichž volební potenciál v září 2021 přesahoval 5 % (Kantar, září 2021).

Metoda

Analýza se zabývá programy jednotlivých subjektů před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021. V rámci každého z programů je identifikováno, nakolik se zabývá řešením příslušného tématu. Konkrétně jsou pak volební programy kandidujících subjektů rozděleny do tří kategorií podle následujícího klíče:

 1. obsáhle slibuje řešení – program se řešení problémů v dané oblasti věnuje obsáhle či alespoň několika stručnějšími zmínkami,
 2. stručně slibuje řešení – program se řešení problémů v dané oblasti věnuje pouze stručnou či nepřímou zmínkou,
 3. téma neřeší – subjekt se tématu ve svém programu vůbec nevěnuje.

Výsledky

Výsledky analýzy ukazuje tabulka č. 1. Je třeba připomenout, že číselné kódy označují následující kategorie, kdy strana v daných tématech:

 1. obsáhle slibuje řešení – 😊
 2. stručně slibuje řešení – 😐
 3. téma neřeší – 😔

ANO ČSSD KSČM Piráti+STAN SPD SPOLU Zelení Přísaha TSS
Vlastní bydlení pro mladé 😐2 😊3 😐4 😐5 😊6 😊7 😊8 😐9 😐10
Odpovídající tresty za znásilnění 😐11 😔 😔 😊 😔 😔 😐12 😔 😔
Flexibilita v pracovních úvazcích pro rodiče 😐13 😊14 😔 😊15 😐16 😊17 😊18 😐19 😐20
Nižší daňová zátěž 😐21 😊22 😐23 😊24 😊25 😊26 😊27 😐28 😊29
Ochrana naší fauny i flory (boj proti suchu) 😊30 😊31 😐32 😊33 😊34 😊35 😊36 😐37 😔
Kvalitní systém vzdělávání pro učitele 😔 😔 😔 😊38 😔 😊39 😊40 😊41 😔
Stejný plat a pracovní podmínky pro muže i ženy 😔 😊42 😐43 😐44 😔 😔 😊45 😐 😔
Péče o duševní zdraví 😐46 😊47 😔 😊48 😐49 😔 😐50 😔 😔
2 Kapitola s názvem “Investice a regionální rozvoj”
3 Kapitola s názvem “Dostupné bydlení”.
4 “Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.”
5 Kapitola s názvem “Jednodušší výstavba se zapojením veřejnosti”.
6 Kapitola s názvem “Rodinná a sociální politika”.
7 Kapitola s názvem “Dostupné bydlení”.
8 Kapitola s názvem “Bydlení, města a obce kživotu
9 “Prosadíme zákon o sociálním bydlení. Obce musí začít stavět startovací byty, stát naopak podporovat nájemní bydlení a městské družstevní bydlení, jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku”
10 Kapitola s názvem “Bydlení”
11 “Zpřísníme tresty za znásilnění.”
12 “Zasadíme se o změnu definice znásilnění v trestním zákoníku tak, aby byl znásilněním každý sexuální akt, ke kterému dojde bez souhlasu všech zúčastněných.”
13 “Maximálně podpoříme a vytvoříme předpoklady pro flexibilní úvazky rodičů a studentů.”
14 Body č. 12 a 44 volebního programu.
15 Kapitola s názvem “Trh práce, který jde naproti lidem i trendům”.
16 “Pro pracující matky dětí předškolního věku zavedeme zkrácený pracovní týden v délce 30 hodin za plnou mzdu. Rozdíl v mzdových nákladech bude doplácet zaměstnavateli stát.”
17 Kapitola s názvem “Rodinná a sociální politika”.
18 Kapitola s názvem “Rodina”
19 “Usnadníme zřizování firemních školek a daňově zvýhodníme flexibilní, částečné a sdílené úvazky. Zvýšíme daňové bonusy rodinám s dětmi za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává”
20 “Umožníme lidem flexibilně vydělávat legalizací náhrady pracovně právního vztahu vztahem obchodním.” a “Zjednodušíme pravidla pracovního práva pro všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů.”
21 “Zvýšíme daňové zvýhodnění rodin s dětmi.”
22 Kapitola s názvem “Daně a příjmy státního rozpočtu”.
23 “Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.”
24 “Snížíme sazby DPH na kulturu v hranicích vymezených evropským právem” a “zavedeme nižší sazbu DPH na recyklované výrobky a recykláty”.
25 Kapitoly s názvy “Preambule a zásadní programové priority”, “Ekonomika, finance a hospodářská politika země” a “Rodinná a sociální politika”.
26 “Snížíme DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné”, “prosadíme snížení DPH u výstavby či rekonstrukce standardních bytů z 15 % na 10 %” a “budeme prosazovat sjednocení kulturních statků a služeb v nejnižší sazbě DPH”.
27 Program Zelených se tématu zdanění věnuje poměrně obsáhle. Nejedná se však celkově o snižování daní, ale spíše o přenastavení daňového systému směrem k progresivnímu zdanění, zdanění korporací, zvýšení daní z finančních transakcí nebo progresivní majetkové daně. Snížení daní strana slibuje hlavně v kontextu zdanění práce. “Chceme snížit daňové zatížení práce, včetně odvodů, a to především u nízkopříjmových zaměstnanců. Kvůli odvodům dnes nejnižší příjmy zdaňujeme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro švarcsystém, práci na černo a znevýhodňuje částečné úvazky. Chceme posílit daňovou progresi včetně odvodů, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje např. v majetkových daních.”
28 “Snížíme DPH na potraviny z 15 % na 10 % a při tom budeme trvat na povinném zavedení označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní, aby si každý mohl zkontrolovat, jak snížení daně prodejce přenesl do koncové ceny”
29 Kapitola s názvem “Trvale nízké daně a úsporný stát”
30 Kapitola s názvem “Životní prostředí”.
31 Kapitola s názvem “Ochrana přírody”.
32 “Podpora organického obhospodařování půdy.”
33 Kapitola s názvem “Kvalitní pitná voda pro každého”.
34 Kapitola s názvem “Životní prostředí”.
35 Kapitola s názvem “SPOLU pro udržitelný život”.
36 Především dvě samostatné kapitoly “Životní prostředí” a “Klima”
37 “Budeme dbát na důslednou ochranu a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Znehodnocování a poškozování těchto zdrojů musí podléhat tvrdým trestům (kauza Bečva)”
38 Kapitola s názvem “Kvalitní učitelé a dobré školy”.
39 Kapitola s názvem “Posílení prestiže vzdělávání”.
40 Kapitola s názvem “Vzdělávání”
41 Kapitola s názvem “Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch”
42 Bod č. 8 volebního programu.
43 “Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.”
44 “Vytvoříme podmínky pro snižování rozdílů mezi odměňováním mužů a žen v souladu s připravovanou směrnicí EU.”
45 Program explicitně zmiňuje potřebu vyrovnání rozdílů mezi platy žen a mužů v kapitole “Hospodářství”
46 “Podpoříme péči o duševní zdraví obyvatel včetně vytvoření sítě krizových center.”
47 Bod č. 90 volebního programu.
48 Kapitola s názvem “Duševní zdraví jako priorita”.
49 “Současně podpoříme kvalitní primární a sekundární prevenci společensky nejvýznamnějších chorob, jako jsou choroby srdce, cév, nádorová a duševní onemocnění.”
50 Kapitola s názvem “Zdravotnictví”